+371 67 333 957 | INFO@IBCC.INFO
Latviešu
Visas
jurisdikcijas
 • Kompānija Īrijā

  5% IENĀKUMU NODOKLIS

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

 • Kompānija Īrijā

  5% IENĀKUMU NODOKLIS

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

 • Kompānija Īrijā

  5% IENĀKUMU NODOKLIS

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

DRUKĀT

Uzņēmuma dibināšana Īrijā

Vēlaties uzzināt vairāk par šo jurisdikciju?

Sazinieties ar mums

Zems uzņēmumu ienākuma nodoklis un liberāla uzņēmējdarbības vide padarījusi Īriju par pirmklasīgu iekšzonas jurisdikciju. Īrijas komerciālā reputācija un labvēlīgais nodokļu režīms piesaista daudzus ārvalstu investorus, kas meklē vieglu piekļuvi starptautiskajai tirdzniecībai.

Galvenas Īrijas uzņēmuma iezīmes

 • Īrijā reģistrētajai komercsabiedrībai jābūt vismaz 2 direktoriem (tikai privātpersonas) un 2 akcionāriem (fiziskas vai juridiskas personas).
 • Vismaz 1 direktoram jābūt ES rezidentam.
 • Viena dalībnieka uzņēmuma minimālais kapitāls ir 1 akcija EUR 1 vērtībā. Ja uzņēmumā ir vairāki dalībnieki, akciju skaitam jābūt 2 vai vairāk.
 • Visiem Īrijā reģistrētajiem uzņēmumiem nepieciešama Īrijā reģistrēta juridiskā adrese un vietējais sekretārs.
 • Pieejami gatavi uzņēmumi ar PVN maksātāja numuriem. Jautājiet!

Populāri Īrijas uzņēmuma pielietojuma veidi


ĪRIJAS LTD AĢENTA STRUKTŪRĀ

Īrijas uzņēmumi ar aģenta struktūru ir populārs tirdzniecības uzņēmuma veids, kam piemēroti minimāli Īrijas nodokļi. Īrijas uzņēmums ar aģenta struktūru ir Īrijas nodokļu subjekts tikai attiecībā uz saņemto aģenta komisiju, piemēram, 5% no bruto peļņas, atskaitot Īrijas uzņēmuma administratīvos izdevumus.
Īrijas uzņēmums ar aģenta struktūru nevar izmantot priekšrocības, ko sniedz Īrijas parakstītās konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.

Galvenās priekšrocības:

 • Īrijā reģistrēts uzņēmums var noslēgt aģenta līgumu ar ārzonā esošu principālu.
 • Visi darījumi tiek veikti Īrijā reģistrētā uzņēmuma vārdā. Pieejamas gatavas Īrijas Ltd. ar PVN maksātāja numuru. Jautājiet!
 • Uzņēmumu ienākuma nodokli piemēro tikai aģenta komisijas maksai, ko saņem Īrijā reģistrētais uzņēmums.
 • Finanšu pārskatā kā apgrozījums tiek norādīta tikai aģenta komisija. Savukārt ārzonā esošā principāla apgrozījums pārskatā netiek norādīts.

 

Pieteikties. Vai jautāt par cita veida pielietojumu.


ĪRIJAS LTD HOLDINGA STRUKTŪRĀ

Īrija ir labvēlīga atrašanās vieta holdinga uzņēmumam gan Eiropas, gan ārvalstu struktūrās.

Galvenās priekšrocības:

 • Minimāla nodokļa likme vai vispār netiek piemēroti nodokļi DIVIDENŽU IENĀKUMIEM. Nodokļu atvieglojumi vai pat 0% likme tiek piemērota dividendēm, kas iegūtas no ārvalstu peļņas, kas jau tikusi aplikta ar nodokli mītnes valstī. Nodokļu atvieglojuma apjoms atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu vai dalības procentuālā apmēra.
 • Izejošie dividenžu maksājumu netiek aplikti ar ieturējuma nodokli.
 • KAPITĀLA PIEAUGUMS, atsavinot akcijas, netiek aplikts ar nodokli.
 • KAPITĀLA PIEAUGUMS no investīcijām netiek aplikts ar nodokli, ja: i) Dalība pārsniedz 5%; ii) Meitas uzņēmums ir ES rezidents vai rezidents valstī, ar kuru parakstīta konvencija; iii) Akcijas ir īpašumā vismaz 1 gadu.
 • Meitas uzņēmums nodarbojas ar tirdzniecību
 • Akciju emisija netiek aplikta ar kapitāla pieauguma nodokli
 • Dividenžu maksājumiem netiek piemērots ieturējuma nodoklis, ja maksājumi veikti ES rezidentiem vai rezidentiem valstī, ar kuru parakstīta konvencija (gan fiziskām, gan juridiskām personām).
 • Ja dividendes tiek maksātas uzņēmumiem, kas neatrodas ES vai valstī, ar kuru parakstīta konvencija, tās neapliek ar nodokļiem, ja uzņēmumu vada privātpersonas, kas ir ES rezidenti vai rezidenti valstī, ar kuru parakstīta konvencija.
 • Kapitāla sadale pēc likvidācijas nav apliekama ar ieturējuma nodokli.

 

Pieteikties. Vai jautāt par cita veida pielietojumu.


ĪRIJAS LTD AUTORTIESĪBU STRUKTŪRĀ

Īrija, iespējams, ir labākā valsts, kurā reģistrēt starpniekuzņēmumu intelektuālā īpašuma lietošanas tiesību (franšīzes) ņēmēju.
Galvenās priekšrocības:

 • Tiesību īpašnieks var būt ārzonā reģistrēts uzņēmums. Ieteicams lietot jurisdikciju, ar kuru parakstīta konvencija.
 • Ja izmantota pareizā struktūra, autoratlīdzību maksājumus ārzonā reģistrētam uzņēmuma var veikt, neieturot nodokļus. Taču parasti tiek piemērots ieturējuma nodoklis ar 20% likmi.
 • Īrijas LTD saglabātais autoratlīdzības ienākums var būt 5% vai mazāk. Ar Īrijas uzņēmumu ienākuma nodokli 25% apmērā tiek aplikta tikai saglabātā starpība.

No otras puses, pateicoties labvēlīgajiem nodokļu nosacījumiem, Īrijā reģistrētu LTD bieži izmanto kā izveidota vai iegādāta intelektuālā īpašuma īpašnieku. Ar pareizu struktūru un pietiekamu uzņēmuma substanci kopējo nodokli var samazināt līdz 2,5%.

Pieteikties. Vai jautāt par cita veida pielietojumu.

Nodokļi uzņēmumam Īrijā

 • UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS: Rezidentu uzņēmumi, kuru vadība un kontrole tiek veikta Īrijā, maksā 12,5% no aktīvās tirdzniecības ienākuma. Lai varētu piemērot 12,5% uzņēmumu ienākuma nodokli, būs jāpierāda, ka tirdzniecības darījumi tiek veikti Īrijā, kā arī nepieciešams vietējais direktors un funkcionējošs birojs (ideālā gadījumā ar darbiniekiem). Pasīvie aģenta, holdinga, investīciju struktūru ienākumi tiek aplikti ar augstāku - 25% - nodokli. Taču ar nodokli tiks aplikta tikai aģenta komisija pēc administratīvo izmaksu atskaitīšanas, ko Īrijā reģistrētais uzņēmums saņem, izmantojot aģenta struktūru.
 • IENĀKOŠĀS DIVIDENDES: 0%
 • KAPITĀLA PIEAUGUMA NODOKLIS: Nerezidentiem uzņēmumiem Īrijas kapitāla pieauguma nodoklis ir jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis tikai zemes īpašuma pārdošanas gadījumā. Rezidentiem uzņēmumiem ir jāmaksā nodoklis par kapitāla pieaugumu, kas gūts visā pasaulē.
 • IETURĒJUMA NODOKLIS:
 • AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMI: Standarta likme ir 20%, no kuras var tikt atbrīvots, izmantojot ES Direktīvu par procentiem un autoratlīdzības maksājumiem, vai samazināt, izmantojot nodokļu konvenciju.
 • DIVIDENDES: Standarta likme ir 20%, no kuras var tikt atbrīvots, izmantojot ES mātes uzņēmumu - meitas uzņēmumu direktīvu, vai samazināt, izmantojot nodokļu konvenciju.
 • PROCENTI: Standarta likme ir 20%, no kuras var tikt atbrīvots, izmantojot ES Direktīvu par procentiem un autoratlīdzības maksājumiem, vai samazināt, izmantojot nodokļu konvenciju.
 • DIVPUSĒJAS NODOKĻU KONVENCIJAS ar 59 valstīm, tajā skaitā HonkonguKipruMaltuSingapūru.
 • PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN). ES PVN režīms. Standarta likme iekšzemes tirdzniecības darījumiem ir 21%.

Kā reģistrēt uzņēmumu Īrijā?

upgrade your offshore company image